Medezeggenschapsraad (MR)

Op school worden allerlei beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven en beslissingen die te maken hebben met de school.
De Koos Meindertsschool beschikt over een Medezeggenschapsraad (MR) zodat het personeel en ouders hier over mee kunnen praten. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. Maar de MR kan ook een standpunt kenbaar maken zonder dat het schoolbestuur daar om heeft gevraagd.

In de MR worden diverse belangengroepen van de school vertegenwoordigd: personeel, ouders en via deze de kinderen. De MR is een eigenstandig orgaan, de directie van de school wordt voor een vergadering uitgenodigd en heeft dan zitting namens het bestuur.

De oudergeleding van de MR

- Dhr. Antoine Kortekaas (vader van Anne uit groep 7a (voorzitter / penningmeester)

- Dhr. Frank van den Eijnden (vader van Seger uit groep 7a (secretaris)

- Mevr. Claudia Wever (moeder van Kirsten uit groep 6a)
- Dhr. Pascal de Graaff (vader van Julia uit groep 5b en Feline uit groep 1-2d)

De personeelsgeleding van de MR

- Mevr. Bernadet van Wetten (leerkracht groep 1-2c)

- Mevr. Leonie Hartendorp (leerkracht groep 4b)

- Mevr. Sylvia van Luijk (leerkracht groep 5a)

- Mevr. Claudia van Leeuwen (leerkracht groep 5b)

U kunt contact opnemen met alle MR-leden via de volgende link:
Medezeggenschapsraad

De MR komt regelmatig bijeen. Wij werken middels een jaarplan en een agenda.
De vergaderingen zijn openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen, neemt u dan contact op met één van de MR-leden. U kunt de vergadering dan bijwonen als toehoorder.
Het bestuur van onze school heeft ook een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Namens de Koos Meindertsschool zijn lid van de GMR:
- Oudergeleding : Claudia Wever
- Personeelsgeleding: vacature

De vergaderdata van de MR worden op diverse plaatsen aangekondigd (nieuwsbrief en website)
De agenda en de notulen kunt u ook terugvinden op onze website.