Leerlingenzorg

Visie op leerlingenzorg

Het bieden van goede zorg aan onze leerlingen staat centraal in onze school. Als de leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties.

Ieder kind is in al zijn facetten verschillend. Door middel van gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement proberen we tegemoet te komen aan de verschillen. Klassenmanagement heeft niet alleen tot doel de groep als geheel te managen. Het zorgt er tevens voor dat het accent ligt op het organiseren van zinvolle leermomenten voor alle kinderen. Factoren die deel uitmaken van ons klassenmanagement zijn:

 • Deskundigheid personeel;

 • De inrichting van de klas;

 • Werken met groepsplannen en groepsoverzichten;

 • Werken volgens DIM;

 • Werken met uitgestelde aandacht;

 • Het stimuleren en faciliteren van het zelfstandig werken;

 • Gebruikmaken van coöperatieve werkvormen.

Belangrijkste uitgangspunt van onze leerlingenzorg is de integrale verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Voor het handelen van de leerkracht betekent dit het volgende:

 • De leerkracht houdt rekening met de persoonlijkheid van elk kind;

 • De leerkracht stemt de activiteiten af op de ontwikkeling van het kind;

 • De leerkracht wordt daarbij gesteund door de intern begeleider, bouwcoördinator, directie en collega’s;

 • De leerkracht gaat uit van hoge verwachtingen passend bij elk kind. De leerkracht biedt het kind de mogelijkheid om in eigen tempo, passend bij de eigen begaafdheid, een basispakket binnen de verschillende leer- en vormingsgebieden te doorlopen. Daarnaast biedt de leerkracht de kinderen desgewenst een extra programma aan.

 

De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen systematisch en constateert welke problemen kinderen ondervinden in het leer- en ontwikkelproces. Nadat de aard van de problemen en hun oorzaken zorgvuldig zijn vastgesteld, bepaalt de leerkracht hoe de kinderen geholpen kunnen worden en houdt hij/zij bij, hoe daaraan wordt gewerkt.

Betrokkenen bij de leerlingenzorg

Bij de leerlingenzorg binnen onze school zijn velen betrokken. De interne leerlingenzorg is de verantwoordelijkheid van het hele team. Maar naast het eigen onderwijsteam zijn ook nog vele andere experts bij de leerlingenzorg betrokken. Hieronder vindt een opsomming plaats van direct betrokkenen (intern en extern).

 

Intern (taken en verantwoordelijkheden beschreven in kaderregeling):

 • Groepsleerkracht

 • Gymleerkracht

 • Intern begeleider

 • Remedial teacher

 • Directie

Extern

 • SPPOH-adviseur: Marielle Meeuwissen;

 • Schoolmaatschappelijk werker van X-tra Plus: Sandra van Boven

 • Onderwijsadviseurs van het HCO: Lieske Nuyens en Charlotte de Groot.

 • Jeugdarts Margreet Verhaag CJG Loosduinen

 • Jeugdverpleegkundige: Marja Heus CJG Loosduinen

 • Ambulant begeleiders van SBO en SO

 • Onderwijs Jeugdzorg.