Onze school

De Koos Meindertsschool zal dit schooljaar starten met circa 400 leerlingen verdeeld over 16 groepen:4 kleutergroepen, twee groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 met een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen.
Het maximum aantal leerlingen bedraagt in principe 30 leerlingen per groep. Door onvoorziene omstandigheden kan hier incidenteel van worden afgeweken. De school bestaat uit 2 gebouwen die onderling verbonden zijn door de gymzaal. De afdeling waarin de jongste kinderen van de school zitten, ligt aan de achterkant van het gebouw en wordt omsloten door speelpleinen en groenstroken. Deze afdeling grenst aan de C.A. van Beverenstraat. 

De bovenbouwafdeling grenst aan het A. Kortekaasplantsoen. De speelplaatsen van de school zijn zo ingericht dat alle kinderen er naar hartenlust kunnen spelen. De lokalen in beide afdelingen zijn gegroepeerd rond een open ruimte.

 

De kleuters hebben een volledig ingericht speellokaal, terwijl de school ook beschikt over een eigen gymzaal. Ook zijn er in het schoolgebouw 2 aparte ruimtes ingericht voor Stichting 2Samen die daar de voor- en naschoolse opvang verzorgt onder de naam Twee Bevers.

 

Onze school komt voor nieuwbouw in aanmerking. Volgens planning gebeurt dit in 2023. In de komende jaren zal worden gewerkt aan de totstandkoming van een Kind Centrum, dat gerealiseerd zal worden in het nieuwe gebouw. Een Kind Centrum richt zich op een goede en intensieve samenwerking van diverse partners in het gebouw, om zo de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. De school ligt in een van de rustige delen van Houtwijk in het stadsdeel Loosduinen.

 

Missie

Wij werken samen aan aantrekkelijk en kwalitatief goed onderwijs, waarmee wij alle kinderen handvatten bieden om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke burgers, met een positief beeld van zichzelf en anderen.

 

Visie

Wij streven er naar het beste in kinderen naar boven te halen met als uitgangspunt dat ieder kind uniek is. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kinderen op onze school leren op basis van competentie, autonomie en relatie.

 

Competentie: Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren. Dat vraagt uitdaging. Dat kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling. Onze leerkracht volgt de ontwikkeling en biedt de leerling ruimte om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren. Onze leerkracht ondersteunt de leerling om voor hem haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van reële, ambitieuze verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp, waardering en ondersteuning, zijn een goede basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.
Wij versterken het competentiegevoel van de kinderen door:

 

 • rekening te houden met het niveau en tempo van kinderen en samen de juiste aanpak te zoeken voor ieder kind (adaptief onderwijs).
 • ieder kind de kans te geven om naast cognitieve talenten (rekenen, taal en wereldoriëntatievakken) ook creatieve, muzikale, sportieve en andere talenten te ontwikkelen.
 • een hoge kwaliteit van zorg te bieden met een uitgebalanceerd zorgplan.
  na schooltijd activiteiten te bieden in het kader van de brede buurtschool.
 • een capabel team te zijn waarin zoveel mogelijk verschillende expertise gebundeld is opdat teamleden elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.
 • blijvend te bouwen aan de toekomst, door onszelf voortdurend te ontwikkelen, open te staan voor vernieuwing met behoud van het goede.

 

Autonomie betekent het ‘zelf kunnen’ en ‘zelfstandig zijn’.

Dit stimuleren wij door:

 

 • kinderen te leren zelfstandig te werken en te worden.
 • kinderen te laten leren met vallen en opstaan en zelf keuzes te laten maken, zelf te laten ontdekken en experimenteren. Fouten kunnen en mogen een belangrijke rol spelen in het leerproces.
 • kinderen te stimuleren verantwoordelijkheid voor de toekomst en voor de wereld van morgen te nemen.

 

Relatie houdt in erbij horen, welkom zijn, geaccepteerd worden, samen kunnen en willen spelen en werken. Relatie heeft betrekking op de kinderen onderling in de klas en op het contact tussen leerkracht en kind.
Dit versterken wij door:

 

 • kinderen te leren samenwerken. Het is belangrijk zowel met elkaar als van elkaar te leren.
 • een veilige school te zijn, met een goed pedagogisch klimaat, waar kinderen zich veilig voelen, waar iedereen mag zijn wie hij is en waar iedereen zich durft te uiten.
 • aandacht te besteden aan levensbeschouwelijke, sociaal-emotionele en maatschappelijke vorming.
 • kinderen een positieve benadering van verschillen bij te brengen en deze benadering zelf ook toe te passen. Anders is gewoon, leuk en spannend.
 • een brug te slaan tussen het school- en het thuismilieu en te werken aan een vertrouwensrelatie met het kind.

 

Identiteit van de school

Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht religie, cultuur en sociale achtergrond.

 

De Koos Meindertsschool is een school voortgekomen uit een fusie tussen een katholieke en een neutraal bijzondere school. Onze identiteit komt tot uiting in het respectvol en begripvol omgaan met de verschillende religies en de diverse sociale en culturele achtergronden van onze schoolpopulatie.
Respectvol en begripvol met elkaar leren omgaan is van belang om goed te kunnen functioneren in een multiculturele maatschappij. De Koos Meindertsschool is hierbij een veilige oefen- en leerplaats voor ontmoeting en samenwerking.

 

 

Kindcentrum Koos Meinderts

 

Koos Meindertsschool is onderdeel van het Kindcentrum Koos Meinderts. In het Kindcentrum staat het begeleiden van kinderen in een veilige omgeving met inzet van elkaar(s) kwaliteiten en eigen inbreng centraal. Zodat iedereen met plezier en zelfvertrouwen talent op eigen niveau ontwikkelt. We gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. Samen sterk!

 

Gezamenlijke visie

In 2019 hebben we met alle medewerkers van het Kindcentrum, ouders van de MR en leerlingen uit de leerlingenraad onze visie opgesteld.

 

Waarom wij een Kindcentrum zijn: wij begeleiden kinderen in een veilige omgeving met inzet van elkaar(s) kwaliteiten en eigen inbreng. Zodat iedereen met plezier en zelfvertrouwen talent op eigen niveau ontwikkelt. We gaan respectvol met elkaar en onze omgeving om. Samen sterk!

 

Onze kernkwaliteiten: ondernemen, enthousiast, betrokken en kennis delen.

 

Onze kernwaarden: plezier, talent, samenwerken, (zelf)vertrouwen, eerlijkheid en eigenaarschap.

 

En, SAMEN STERK zijn niet zomaar twee woorden:

 

 • Samenwerken
 • Autonomie
 • Maatschappelijke vorming
 • Eigenheid en eigenwaarde
 • Nieuwsgierig en interesse

 

 • Sociale competenties
 • Talent ontwikkelen
 • Eigenaar leerproces
 • Respect
 • Kwaliteit.

 

Vanuit deze visie bouwen we aan ons Kindcentrum. Figuurlijk én letterlijk. Want het ontwerp van het nieuwe KC-gebouw is klaar. We wachten op bekendmaking wanneer de eerste paal de grond in gaat.

 

Voor meer informatie over het kindcentrum:
www.kckoosmeinderts.nl

 

De uitgangspunten van het Kindcentrum Koos Meinderts